Hỏi đáp
Tiêu đề: tài sản trí tuệ
Câu hỏi:Cho tôi hỏi nội hàm của của từ ngữ sau: Tạo lập, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ
Trả lời: