Chi tiết thông báo
 
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
 Ngày: 12-01-2024
File đính kèm: Quyet dinh 3153.QĐ-BKHCN phe duyet danh muc n, TB tuyen chon 2024.pdf, ,
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Ngày 27/12/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo số 4999/TB-SHTT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông tin về danh mục các nhiệm vụ:

Là các nhiệm vụ thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức thực hiện: Tuyển chọn

3. Điều kiện tham gia tuyển chọn: Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN và Điều 4 của Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN.

4. Thành phần Hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 09 bộ (01 bộ gốc và 08 bản sao) với các tài liệu được quy định tại Điều 17 của Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo mẫu B5-PĐK ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN;

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;

- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu B6-TMNV ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ theo mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài thực hiện theo các mẫu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 5 của Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ và văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo mẫu quy định tại khoản 8 Điều 5 của Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN;

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 90 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu cần);

- Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng);

- Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành trong 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ.

5. Phương thức nộp Hồ sơ

Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email). Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

6. Thời hạn nhận hồ sơ:

- Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 29/12/2023;

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17h00 ngày 27/01/2024.

- Ngày tiếp nhận Hồ sơ: Là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp).

7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cục Sở hữu trí tuệ
(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

ĐT: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” bắt đầu thực hiện từ năm 2024 theo danh mục nêu trên.

Chi tiết Thông báo số 4999/TB-SHTT, có thể xem tại đây;

Chi tiết Quyết định số 3153/QĐ-BKHCN, có thể xem tại đây.

Trân trọng./.

Cục Sở hữu trí tuệ!

  CÁC THÔNG BÁO KHÁC
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia  (12-01-2024)
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (27-07-2023)
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (8-02-2023)
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (1-06-2024)
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (12-01-2021)
Thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020  (27-12-2019)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình  (13-12-2018)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)