Thông báo
     Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia   (12-01-2024)
Xem thêm »
     Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030   (27-07-2023)
Xem thêm »
     Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030   (8-02-2023)
Xem thêm »
     Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030   (1-06-2024)
Xem thêm »
     Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030   (12-01-2021)
Xem thêm »
     Thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020   (27-12-2019)
Xem thêm »
     Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân   (13-12-2018)
Xem thêm »
     Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình   (13-12-2018)
Xem thêm »
     Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân   (13-12-2018)
Xem thêm »