Chi tiết thông báo
 
Thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020
 Ngày: 27-12-2019
File đính kèm: TB cục SHTT.pdf, , ,
VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

1. Tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ cho thực hiện năm 2020. Dự án được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể là:

(i) Tên dự án:
Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau.

(ii) Mục tiêu.

- Bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau nhằm bảo vệ danh tiếng, giá trị sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;

- Xây dựng được cơ sở pháp lý và hệ thống công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

(iii) Tóm tắt nội dung:

- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn và khoa học để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau: sản phẩm được nuôi theo mô hình tôm-rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến);

- Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau: sản phẩm được nuôi theo mô hình tôm-rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến);

- Xây dựng cơ sở pháp lý và hệ thống các công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

(iv) Kết quả, sản phẩm:

- Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tôm sú Cà Mau;

- Hồ sơ đăng ký bảo hộ và kết quả bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau: sản phẩm được nuôi theo mô hình tôm-rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến);

- Hệ thống các văn bản, công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

2. Kinh phí thực hiện dự án:


- Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện các nội dung dự án liên quan đến sản phẩm tôm tươi nguyên con;

- Tỉnh Cà Mau bố trí kinh phí đối ứng để thực hiện các nội dung dự án liên quan đến sản phẩm tôm nguyên liệu chế biến.

3. Yêu cầu về Hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 10 bộ (01 bộ gốc và 09 bản sao) với các tài liệu được quy định tại Điều 12 của Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm:

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án (nếu có);

- Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu B5 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 19/12/2017;

- Thuyết minh dự án theo biểu mẫu B6 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/ TT-BKHCN ngày 19/12/2017;

- Bảng tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghệ theo biểu mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện dự án; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có) theo các biểu mẫu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện dự án của các đơn vị phối hợp theo biểu mẫu quy định tại khoản 7 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện dự án, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
- Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng theo quy định tại khoản 10 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

4. Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ


Hồ sơ được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về dự án, đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm, đơn vị, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án và gửi trước 16h30 ngày 15/11/2019 về địa chỉ:

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


5. Mọi chi tiết xin liên hệ:

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐT: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

  CÁC THÔNG BÁO KHÁC
Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia  (12-01-2024)
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (27-07-2023)
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (8-02-2023)
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (1-06-2024)
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (12-01-2021)
Thông báo của Cục sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020  (27-12-2019)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình qua các phóng sự trên truyền hình  (13-12-2018)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Thông tin, tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ và Chương trình trên báo điện tử tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  (13-12-2018)