Chi tiết chương trình
 
Điều kiện tham gia Chương trình
 Ngày: 15-03-2018
File đính kèm: , ,
Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Điều 11. Điều kiện thamgia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

1. Tổ chức đăng ký tham gia tuyểnchọn, giao trực tiếp dự án phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp vớilĩnh vực chuyên môn của dự án;

b) Có khả năng huy động kinh phí đối ứng thực hiện dự án;

c) Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản2 Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhânthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước(viết tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN).

2. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dựán phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ đại học trở lên, có chuyên mônphù hợp và đã hoạt động trong lĩnh vực của dự án trong 05 năm gầnnhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ; hoặclà tác giả các đối tượng quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ đăng ký làm chủ nhiệm dự án liên quanđến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ này;

b) Có khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủthời gian để chủ trì thực hiện công việc của chủ nhiệm dự án;

c) Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.


Các tin đã đưa