Đối tượng tham gia
Hướng dẫn đề xuất dự án  (15-04-2018)
Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất dự án thuộc Chương trình theo biểu mẫu B1 kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017
Xem thêm »