Chi tiết chương trình
 
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN
 Ngày: 16-08-2018
File đính kèm: , ,
PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNHPHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Mẫu B1-ĐXDA

17/2017/TT-BKHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁNTHUỘC CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN2016-2020

(Dự kiến thực hiện trong kế hoạchnăm .........)

 

I. TÊN DỰ ÁN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

II. TÍNH CẤP THIẾT/CĂN CỨ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN (cơ sở khoa học và thực tiễn để luận giải,chứng minh tầm quan trọng, tính thời sự, cấp thiết phục vụ đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiệm vụ cần giải quyết trong khuôn khổ dự án; nhiệmvụ cần giải quyết theo chỉ đạo, yêu cầu của Đảng và Nhà nước)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

IV. DỰ KIẾN CÁCNỘI DUNG CHÍNH CẦN THỰC HIỆN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

V.  DỰ KIẾNKẾT QUẢ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

VI. DỰ KIẾN ĐƠN VỊ/ĐỊAĐIỂM ÁP DỤNG THỰC TIỄN, ĐƠN VỊ HƯỞNG LỢI CÁC KẾT QUẢ, SẢN PHẨM

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

VII. YÊU CẦU VỀ CHUYÊNMÔN, NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰCHIỆN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

IX. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1. Tên cá nhân/tổ chức đề xuất:..................................................................................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

3. Cán bộ xử lý

- Họ và tên:......................................................         Chức vụ: ....................................................

- Điện thoại:......................................................        Email: ........................................................

 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(Ký tên và đóng dấu của tổ chức)


Các tin đã đưa
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án  (15-12-2018)